Obvestilo o izvajanju videonadzora

v družbi EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

V družbi EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana, izvajamo videonadzor.

V nadaljevanju tega obvestila o izvajanju videonadzora v družbi EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana se lahko v skladu z 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov in 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), se lahko podrobneje seznanite z vsemi informacijami o izvajanju videonadzora v družbi.

Upravljavec videonadzornega sistema

Osnovni podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Polni naziv upravljavca

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

sedež

Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana - Črnuče

davčna številka

SI 38725053

matična številka

5426189000

elektronski naslov

info@extra-lux.si

telefonska številka

01 58 54 701

spletna stran

www.extra-lux.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov: Družba ne obdeluje podatkov na tak način in v takem obsegu, ko bi bilo imenovanje pooblaščene osebe potrebno.

Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

Družba obdeluje vaše osebne podatke:

NAMEN

VRSTE PODATKOV, ROK HRAMBE IN PRAVNA PODLAGA

OPIS

Izvajanje videonadzora v poslovnih prostorih EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana zaradi:

 • Varovanja ljudi in premoženja, z namenom, da se prepreči večja škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode na premoženju.
 • Zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v službene oziroma poslovne prostore družbe,
 • Varovanje poslovnih skrivnosti v družbi Extra Lux d.o.o.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen:

 • video posnetek posameznika (slika),
 • lokacija posnetka,
 • datum posnetka,
 • čas posnetka.

Zaradi narave dejavnosti upravljavca, se v poslovnih prostorih upravljavca izvaja videonadzor. Videonadzor se izvaja za namene zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in zagotavljanja varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v poslovne prostore družbe. Ker družba upravlja z različnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, se videonadzor izvaja tudi z namenom varovanja poslovnih skrivnosti.

Koliko časa hranimo podatke:

Videoposnetki iz nadzornih kamer se hranijo 1 mesec od zajema posnetka.

V primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka.

Pravna podlaga:

Zakoniti interes

Uporabniki osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 • V primeru zaznave kaznivega dejanja ali škodnega dogodka – Policija, tožilstvo, zavarovalnice in druge pristojne službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Neobičajne nadaljnje obdelave videoposnetkov, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo

 • Družba EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana videoposnetkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.
 • Družba EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje za namene, ki niso navedeni v temu obvestilu.
 • Videonadzorni sistem omogoča spremljanje t.i. žive slike oziroma spremljanje dogajanja v živo preko monitorjev videonadzornega sistema.
 • Videonadzorni sistem ne omogoča snemanja zvoka v primeru spremljanja dogajanja v živo.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave

Upravljavec videoposnetkov ne nadaljnje obdeluje, preoblikuje ali obdeluje za druge namene kot so določeni v temu obvestilu. Obdelava videoposnetkov ne bo imela posebnih vplivov na pravice posameznikov.

Uveljavljanje pravic

Imate vprašanja ali želite uveljaviti katerokoli pravico s področja varstva osebnih podatkov?

Vse pravice posameznika na področju varstva osebnih podatkov lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko pošljete v fizični ali elektronski obliki.

Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana – Črnuče ali na elektronski naslov: info@extra-lux.si, oziroma pokličete na telefonsko številko 080 62 62.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Veljavnost obvestila

Pridržujemo si pravico, da obvestilo, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavno je vsakokrat tu objavljeno obvestilo.

Vsaka sprememba obvestila o izvajanju videonadzora bo objavljena na tej spletni strani.

Verzija: 1.0 z dne 21. 4. 2023

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana – Črnuče

elektronski naslov

info@extra-lux.si